Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor

I de flesta fall har dräneringen slutat att fungera men detta innebär dock inte alltid att man märker av fukt i källaren. Oftast uppstår fuktskadorna i samband med fler felorsaker. De två allra vanligaste problemen i kombination med stopp i dräneringen är att regnvattnet från stuprören inte leds bort i markens rörsystem och att marken på vissa ställen lutar mot huset.

Man kan dränera om huset när som helst på året förutom vintertid då det är kallare än -10 C grader. Under vintermånaderna värmer källaren upp marken runt huset, något som gör att grävarbete går att genomföra. Vintern har dessutom den fördelen att alla jordmassor körs och läggs på frusen mark och därmed blir trädgården lätt att återställa.
Dräneringens viktigaste funktion på ett hus med källarvåning är att se till så att grundvattnet inte stiger för högt och dränker grunden i fukt. Den fungerar med andra ord som en nivåreglering.
En villa med storleken 80-120 kvm tar i de flesta fall 6-8 arbetsdagar att dränera om.
När man gräver upp runt huset för att göra en omdränering så gräver man ett ca 80-100 cm brett schakt vid husets källarvägg. Altaner och förstukvistar inom detta mått måste då alltså demonteras, flyttas eller stagas upp för att åtgärden skall kunna utföras. Vi hjälper gärna till att flytta på större buskar och växter med grävmaskinen. Märken och spår i gräsmattan är lätta att reparera och så igen.
Om man valt att isolera sin källarvåning så ska man uppleva att källarlukten har försvunnit och att källaren ska ha liknande klimat som i husets övervåning. Efter en tid så ska alla tidigare fuktfläckar i källaren försvinna.
Eftersom de flesta villors storlek, konstruktion och mark/jordförhållanden varierar kraftigt samt att det finns ett antal olika åtgärder att välja mellan så måste man undersöka varje objekt för att kunna ge ett exakt pris.
Ofta kan fukt- och mögelskador bero på yttre omständigheter men inte alltid beroende på dräneringen. Det är av största vikt att man undersöker orsak och verkan och utarbetar ett åtgärdsförslag innan några arbeten startas. Risken är annars stor att man sätter in fel åtgärder och förvärrar skadan dessutom till onödigt dyra kostnader. En väldränerad grund är förutsättningen för ett friskt hus!
Du är inte ensam, många hus behöver dräneras om efter ca 20 -40 år. Det viktiga är att Du snabbt tar tag i problemet så att det inte förvärras. Är Du orolig för Din vackra trädgård? Lugn, det finns stora men också små lätta maskiner med band av gummi för att spara Din växtmiljö
En källare utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvatten på markytan, vattnet i marken, byggfukt och fukt i inneluften är några av fuktkällorna. Det är därför stor risk för mögelskador i källarväggar. Dålig lukt, besvär med hälsan mm blir sedan ofta resultatet av mögelskadorna. Fukt i källarväggen kan också leda till att väggmattor, tapeter, färg mm ändrar karaktär, bubblar sig och till slut och lossnar. Blir väggen fuktig försämras också dess värmeisolerande karaktär.

Tips

Planera dräneringsarbetet kontrollera om du kan genomföra dränerigen på egen hand. Om så är fallet, ta reda på om du kan frigöra hela husgrunden eller måste arbeta bit för bit.

Kontakta din kommun och begär tillstånd för koppling till avlopps eller dagvattensystem. tillstånd krävs även för koppling till stenkista på tomten.

Undersök jordens sammansättning kring huset. Gör en skiss med utgångspunkt från en befintlig ritning över huset. Markera rensbrunnar och hur olika ledningar är dragna. Mät upp hur många meter dräneringsrör du behöver och lägg alltid till lite extra på grund av att man kan få dra lite längre än vad man tänkt från början. Beställ rör, rörböjar, brunnar, dräneringsgrus (singel, makadamm 8-16mm) och fiberduk. Beställ även den typ av fuktspärrsystem du önskar ha. Boka in de tjänster du inte kan/vill göra själv.

Dräneringsledningar ska ha en hög vattenintagningsförmåga så använd därför en invändig diameter på minst 100mm.

Ytvattnets avledning hindras genom att man planerar marken med fall från huset. En lutning på minst 1:20 (ca 15cm) på minst en sträcka på 3m från huset är rekommenderat. Vid misstanke på tjälresning bör man ta lutningen 1:15 – 1:10.

Återfyllnaden kommer att sjunka ihop efterhand så därför kommer markens lutning att flackas ut. Fyll ej med matjord eller lera!

Växtlighet bör undvikas kring huset då rabatternas jordsammansättning är att vattnet ska hållas kvar. Växternas rötter kan också skada fuktskyddet!.

Vill du ändå plantera?
Fråga din trädgårdshandlare om växter med små rötter.